Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Fine Food Academy

Ing. Jan Krob
IČO: 053 48 897, DIČ: CZ8708181405, se sídlem: Panská 164/20, 370 01, České Budějovice,

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání a poskytování kurzů vaření a dalších akcí pořádaných Fine Food Academy, zastoupené Ing. Jan Krobem, prostřednictvím internetových stránek www.ffacademy.cz a prodej a nákup dárkových poukazů ze stránek www.ffacademy.cz.
1.2. Provozovatelem internetových stránek a poskytovatelem služeb je
Ing. Jan Krob
IČO: 053 48 897
DIČ: CZ8708181405
se sídlem: Panská 164/20, 370 01, České Budějovice.
tel.: + 420 608 800 363
e-mail: info@ffacademy.cz
(dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Fine Food Academy“)
provozovna: Lesní kolonie 265, 373 82 Včelná
1.3. Pro účely těchto obchodních podmínek platí následující zkratky:
„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
„Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Fine Food Academy na internetové adrese http://www.ffacademy.cz.
„Kurzem“ se rozumí kurz, akce či jednotlivá služba objednaná Zákazníkem.
„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený Zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucího kurzu.
„Účastníkem kurzu“ se rozumí fyzická osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od Zákazníka.
1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
1.5. Veškeré smluvní vztahy mezi Zákazníkem, Účastníkem kurzu a Provozovatelem se řídí právem České republiky.
1.6. Zákazník má možnost seznámit se se zněním obchodních podmínek s dostatečným předstihem. Odesláním objednávky/účastí na Kurzu Zákazník/Účastník kurzu stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.
1.7. Provozovatel má právo kdykoliv měnit znění VOP. VOP jsou účinná vždy ode dne jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nových VOP nejsou změnou dotčena.

  1. NABÍDKA, CENA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Nabídka, cena
2.1.1. Nabídkou se má na mysli nabídka Kurzů a Poukazů, které Provozovatel nabízí prostřednictvím Webových stránek.
2.1.2. Nabídka je pouze informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Kurzů a Poukazů.
2.1.3. Kurzy a Poukazy nakupuje Zákazník za cenu platnou v době dokončení objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě změny DPH po ukončení objednávky je Zákazník, s přihlédnutím ke zvolenému druhu platby, povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. Provozovatel neprodleně zašle Zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je Zákazníkovi možné uhradit přeplatek kupní ceny.
2.1.4. Případné doplatky za balné, dopravu a další související náklady jsou uvedeny v konečném souhrnu objednávky.
2.1.5. Veškeré změny nabídky a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčních nabídek, výprodeje apod.) platí do odvolání či ukončení akce, přičemž počet akčních kusů je vždy v nabídce uveden, případně je určena doba, po kterou nabídka platí.
2.2. Objednávka, uzavření smlouvy
2.2.1. Objednávku může Zákazník vytvořit prostřednictvím Webových stránek.
2.2.2. Zákazník objednává produkty tak, že vybrané Kurzy/Poukazy včetně jejich počtu označí v objednávkovém formuláři, který vyplní. Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje:
– Počet objednávaných Kurzů/Poukazů
– Kontaktní údaje Zákazníka
– Způsob úhrady
– Požadovaný způsob doručení objednávaných Poukazů
2.2.3. Zákazník je povinen uvádět pravdivé údaje. Odesláním objednávky Zákazník souhlasí se správností zadaných údajů. Odesláním objednávky Zákazník vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že je svéprávný. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „objednat“. Před odesláním Objednávky má Zákazník možnost kontrolovat a měnit veškeré údaje podle čl. 2.2.2. obchodních podmínek (dále jen jako „Objednávka“).
2.2.4. Odesláním Objednávky dojde k závaznému návrhu Provozovateli na uzavření smlouvy.
2.2.5. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu emailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen jako „elektronická adresa Zákazníka“). Součástí oznámení o přijetí Objednávky jsou i obchodní podmínky v elektronické podobě.
2.2.6. K uzavření smlouvy dochází doručením přijetí Objednávky, které Provozovatel zašle emailem na elektronickou adresu Zákazníka.
2.2.7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o opětovné potvrzení Objednávky.
2.2.8. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s Provozovatelem zahájené Zákazníkem) hradí Zákazník sám.

  1. OBECNÉ PODMÍNKY

3.1. Dodání a platba
3.1.1. Fine Food Academy eviduje došlé platby a není tedy nutné se před zahájením Kurzu prokazovat potvrzením o úhradě ceny kurzu. Pokud je Kurz hrazen Poukazem, je Účastník povinen ho před začátkem Kurzu odevzdat lektorovi.
3.1.2. Na způsob platby za poskytnutí kurzu se užije část 3.2.4. těchto obchodních podmínek.
3.1.3. V základní ceně za poskytnutí Kurzu je zahrnuta konzumace nápojů v průběhu Kurzu.
3.1.4. Cenu za poskytnutí Kurzu je možné též uhradit prostřednictvím Poukazu.
3.2. Platební podmínky Kurzů
3.2.1. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je Zákazník povinen zaplatit.
3.2.2. Zákazník souhlasí s tím, že doklad o zaplacení mu po uhrazení celé částky může Provozovatel zaslat e-mailem.
3.2.3. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Cena je platná v době zaslání Objednávky ze strany Zákazníka.
3.2.4. Způsoby plateb za Kurzy a Poukazy jsou tyto:
– Platba v hotovosti – do pěti dnů od objednávky Kurzu nebo Poukazu
– Platba převodem – do sedmi dnů od objednávky Kurzu nebo Poukazu
– Poukazem (pouze u Kurzů)
3.2.5. Platební údaje, dle zvoleného způsobu platby, jsou Zákazníkovi zasílány emailem na elektronickou adresu Zákazníka.
3.2.6. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, uhradí cenu před vyřízením objednávky na bankovní účet Provozovatele s uvedením jména, příjmení, data a názvu Kurzu do poznámky pro příjemce. Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla částka připsána na účet Provozovatele.
3.2.7. Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutí kurzu před jeho započetím. V opačném případě není oprávněn se kurzu zúčastnit
3.3. Dodací podmínky
3.3.1. V případě koupě Poukazu, je tento dodáván v co nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů, po úhradě kupní ceny.
3.3.2. Poukaz je dodáván emailem, po domluvě s Provozovatelem může být sjednán osobní odběr v provozovně nebo na výdejním místě Provozovatele či dodání poštou.
3.4. Práva a povinnosti smluvních stran
3.4.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání služeb (Kurzů) popsaných ve smlouvě (tedy Objednávce a jejím potvrzení) a závazek Zákazníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem doručením potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele Zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
3.4.2. Kurzu je oprávněn se účastnit Zákazník nebo jím označený Účastník kurzu. Kde se v tomto článku hovoří o Účastníkovi kurzu, má se tím na mysli též Zákazník účastnící se osobně Kurzu.
3.4.3. V průběhu konání Kurzu jsou Účastníci povinni dodržovat pokyny lektora Fine Food Academy a nejsou oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání Kurzu bez vědomí lektora Fine Food Academy nebo jeho zástupce.
3.4.4. Lektor Fine Food Academy nebo jeho zástupce na začátku Kurzu stručně ústně poučí Účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání Kurzu. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou Účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své ale i ostatních Účastníků kurzu.
3.4.5. Fine Food Academy, lektor Fine Food Academy nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na Kurzu ty Účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují provozní a bezpečnostní řád, pokyny lektora Fine Food Academy, dobré mravy či omezují ostatní Účastníky kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny Kurzu
3.4.6. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku Kurzu informovat lektora Fine Food Academy o potravinových alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu Kurzu.
3.4.7. Účastník kurzu se nemůže Kurzu zúčastnit v případě, že jeví příznaky akutního průjmového či hnisavého onemocnění nebo pokud mu byla nařízena karanténa nebo pokud byl v průběhu posledních 14 dní před konáním Kurzu ve styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy nebo s nařízeným karanténním opatřením.
3.5. Zrušení a změna Kurzu
3.5.1. Fine Food Academy si vyhrazuje právo zrušit konání Kurzu, a to v těchto případech:
a) nejpozději 2 dny před konáním Kurzu není Kurz obsazen minimálním počtem Účastníků kurzu, přičemž minimální počet Účastníků kurzu je 8 osob, není-li uvedeno jinak;
b) lektor Fine Food Academy nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení Kurzu;
c) konání Kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně Fine Food Academy, nedostatek speciálních surovin potřebných pro daný Kurz atd.).
3.5.2. V případě, že Fine Food Academy zruší konání Kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi, a to e-mailem, nebo telefonicky tak, aby byl Zákazník a/nebo Účastník kurzu co nejdříve informován.
3.5.3. V případě zrušení konání Kurzu je Fine Food Academy povinna umožnit Zákazníkovi, případně Účastníkovi kurzu účast na jiném kurzu Fine Food Academy. V případě, že Zákazník účast na konání jiného kurzu odmítl a Fine Food Academy k tomu vyzve, je Fine Food Academy povinna Zákazníkovi vrátit platbu za Kurz do 14 pracovních dnů.
3.5.4. Fine Food Academy je oprávněna ke změně lektora a změně obsahu Kurzu bez předchozího upozornění, a to z vážných důvodů, mezi které patří zejména důvody uvedené v čl. 3.5.1. obchodních podmínek.
3.5.5. V případě epidemiologické hrozby je Fine Food Academy oprávněna zrušit Kurzy bez náhrady.
3.5.6. Změny Kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.
3.6. Zrušení účasti na Kurzu ze strany Zákazníka
3.6.1. V případě, že Zákazník nemůže absolvovat Kurz, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Fine Food Academy.
– Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Fine Food Academy více než 120 hodin před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu, který se bude konat v nejbližších šesti měsících ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na původním Kurzu. Tuto možnost je Zákazník oprávněn využít pouze jednou. Pokud Zákazník možnosti účasti na jiném Kurzu nevyužije, je Fine Food Academy povinna vrátit Zákazníkovi cenu Kurzu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na Kurzu, a to převodem na bankovní účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem.
– Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Fine Food Academy méně než 120 hodin před začátkem Kurzu, není Zákazník oprávněn k vrácení jakékoliv části ceny Kurzu.
3.6.2. V případě, že se Zákazník na Kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného Kurzu za jiný.
3.6.3. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím Poukazu a Zákazník oznámí zrušení účasti na Kurzu více než 120 hodin před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu v době trvání platnosti Poukazu. Jinak Poukaz propadá.
3.7. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka
3.7.1. Zákazník není oprávněn odstoupit od objednávky Kurzu v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku.
3.7.2. V případě, že je kupní smlouva na Poukaz uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Webových stránek), je Zákazník oprávněn v souladu s §1829 a násl. Občanského zákoníku, odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Poukazu. Lhůta se má za zachovanou v případě, že Zákazník v jejím průběhu zašle Provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od počátku.
3.7.3. Právo uvedené v předchozím odstavci zaniká, byl-li Poukaz v zákonné lhůtě pro odstoupení již uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí Kurzu.
3.7.4. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zaslat na e-mailovou adresu info@ffacademy.cz.
3.7.5. Zákazník může pro odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář oznámení o odstoupení od koupě dárkového poukazu, který je nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek.
3.7.6. Poukaz není povinen Zákazník vracet zpět Fine Food Academy, jeho číslo bude deaktivováno.
3.7.7. Zaplacené finanční prostředky je Fine Food Academy povinna vrátit Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
3.7.8. Odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 3.7.2. obchodních podmínek je Zákazník oprávněn pouze v případě koupě Poukazu.
3.8. Odstoupení od smlouvy ze strany Fine Food Academy
3.8.1. Fine Food Academy je oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně Poukazu či Kurzu (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ obvyklá), pokud nebude z dané nabídky zcela jasně vyplývat, že se jedná o slevu nebo mimořádnou akci.
3.8.2. V případě nemožnosti splnění potvrzené Objednávky ze strany Provozovatele je Provozovatel od uzavřené smlouvy oprávněn odstoupit.
3.8.3. V případě odstoupení od smlouvy Provozovatelem je Provozovatel povinen neprodleně Zákazníka o této skutečnosti informovat na elektronickou adresu Zákazníka. Dále je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi uhrazenou cenu Kurzu nebo Poukazu.
3.9. Odpovědnost za škodu
3.9.1. Účastníci kurzu jsou povinni odkládat své věci na místě k tomu v provozovně určeném (šatna). Fine Food Academy neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, jejichž hodnota je v zřejmém nepoměru s hodnotou věcí, které má průměrný spotřebitel běžně u sebe nebo při sobě. V ostatních případech neodpovídá Fine Food Academy za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
3.9.2. Zákazník/Účastník kurzu odpovídá za škodu způsobenou Fine Food Academy, jakož i za škodu způsobenou jiným Účastníkům kurzu.

  1. POUKAZY

4.1. Využití Poukazu
4.1.1. Držitel Poukazu je povinen hodnotu Poukazu vyčerpat uhrazením ceny Kurzu. Čerpání Poukazu na jiné služby Fine Food Academy se nepřipouští.
4.1.2. Držitel Poukazu nemá nárok na výměnu Poukazu za peníze.
4.1.3. Držitel Poukazu je povinen uplatnit Poukaz v době platnosti Poukazu. Po skončení platnosti nemá držitel tohoto Poukazu ani Zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Fine Food Academy.

4.1.4. Poukazy nelze kombinovat.
4.2. Platnost Poukazu a její prodloužení
4.2.1. Platnost Poukazu je na něm vyznačena.
4.2.2. Fine Food Academy je oprávněna na základě žádosti Zákazníka prodloužit platnost Poukazu o dva měsíce, maximálně však jednou. Za prodloužení platnosti Poukazu je Fine Food Academy oprávněna požadovat jednorázovou platbu ve výši 500,- Kč.
4.2.3. Žádost o prodloužení platnosti Poukazu je Zákazník povinen doručit Fine Food Academy e-mailem na adresu info@ffacademy.cz, a to ještě před vypršením platnosti Poukazu.
4.2.4. U Poukazů s propadlou platností již není možné tuto platnost prodloužit.

  1. REKLAMACE KURZU

5.1. V případě, že podmínky Kurzu neodpovídaly sjednaným podmínkám je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.
5.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.
5.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Provozovatele na e-mailové adrese info@ffacademy.cz či na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Zákazníka oznámení o uplatnění práv z vadného plnění.
5.4. Zákazník je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez prodlení, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání Kurzu.
5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je Zákazník povinen prokázat uzavření smlouvy.
5.6. Reklamace včetně odstranění vady bude Provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
5.7. Vada je Provozovatelem odstraněna zejména umožněním bezplatné účasti Zákazníka na jiném Kurzu, případně poskytnutím slevy z ceny Kurzu či úplným vrácením ceny Kurzu.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Učiněním objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Fine Food Academy zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresu, telefonní kontakt, korespondenční adresa, adresa pro fakturaci a dodání zboží, název firmy, IČ, DIČ.

6.2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je Fine Food Academy oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných Fine Food Academy. Podrobnosti o e-mailové adrese je Fine Food Academy dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

6.3. Zákazník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku obchodních podmínek kdykoliv písemnou formou odvolat.

6.4. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. při poskytování jednotlivých služeb. Tyto záznamy je Fine Food Academy oprávněna dále použít a zveřejňovat zejména na webových stránkách, v obchodních materiálech i jako součást autorského díla vytvořeného Fine Food Academy, přičemž pro tyto účely je Fine Food Academy pořízené záznamy užívat všemi způsoby užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, a to bezúplatně ve vztahu k osobám zachyceným na záznamech, není-li do konce kurzu, při kterém byly záznamy pořízeny, zákazníkem či osobami zachycenými na záznamech požadováno jinak.
6.5. Zákazník bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně svých osobních údajů.
6.6. Zákazník bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
6.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich účelu, případně do odvolání souhlasu Zákazníka s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
6.8. Pokud by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů takovým způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;
– požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
6.9. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.10. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Zákazníka.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Provozovatel je oprávněn k provozování výše uvedených kurzů a akcí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
7.4. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
7.5. Jazykem kupní smlouvy je pouze český jazyk. Český jazyk je také jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
7.6. Pro případ, že by některé z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné, nezpůsobuje neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP nebo smlouvy.
7.7. Prodávající i Kupující souhlasí s tím, že obsahuje-li vztah založený smlouvou zahraniční prvek, bude se řídit českým právem s vyloučením kolizních norem a dále se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7.8. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění Objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, pro doplnění chybějících či nepřesných údajů apod.
7.10. Nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář oznámení o odstoupení od koupě dárkového poukazu.

Platnost a účinnost

7.11. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.6.2017 a ruší platnost a účinnost všech předchozích obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle Fine Food Academy nebo jako dokument na webových stránkách.

Příloha VOP: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KOUPĚ DÁRKOVÉHO POUKAZU
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od koupě poukazu)

Název prodávajícího: Ing. Jan Krob
Sídlo prodávajícího: Panská 164/20, 370 01, České Budějovice
IČO prodávajícího: 053 48 897
E-mailová adresa prodávajícího: info@ffacademy.cz
Telefon prodávajícího: 608 800 363

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14 dní odstupuji od kupní smlouvy o nákupu dárkového poukazu:

Poukaz číslo:

(*) Číslo daňového dokladu:

Datum obdržení poukazu:

Číslo bankovního účtu, kam má být kupní cena vrácena bezhotovostním převodem:

Jméno a příjmení zákazníka:

Adresa zákazníka:

(*) Elektronická adresa zákazníka:

Důvod odstoupení od smlouvy (nepovinná položka):

(*) Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Datum:

……………………………………….……………..
Podpis zákazníka
(v případě odeslání v tištěné podobě)

     
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.